Việc dùng dim trong trình bày và làm tỷ lệ bản vẽ đôi khi làm bạn cảm thấy bối rối hay khá khó khăn khi lựa chọn cách làm sao cho đúng, đây là cách...